Info | CZ Tel. +420 2111 50 200 | info@admiralmarkets.cz
Česká republikaČeská republika - Čeština
Choose your language
Admiral Markets Global Admiral Markets Global Choose your country

Slovníček obchodníka

Obsah:
 

1. Termíny a definice

2. Jak vytvořit zisk na finančních trzích Forex, Futures, Indexy a CFD?

3. Jaké jsou požadavky pro margin, spready a swapy v Admiral Markets AS?

4. Jaký je margin pro hedged pozice?

5. Co znamená úroveň Stop Out (Margin Call) pro můj obchodní účet?

6. Jaké je maximální počet aktivních příkazů a pozic?


 

1. Termíny a definice

A

‘Abnormální tržní podmínky’ - ‘Trh s vysokou volatilitou’ nebo ‘Trh s nízkou volatilitou’

‘AM - obchodník v rozdílových smlouvách na místě zahraničních měn, akcií a futures registrovaný na adrese: Ahtri 6A, Tallinn 10151, Estonia (registrace # 10932555).

‘AM stránky‘ - Admiral Markets na adrese www.admiralmarkets.cz.

‘Ask’ — cena, za kterou je prodávající nebo tvůrce trhu ochoten přijmout obchodované nástroje, také známá jako nabídková cena; cena, za kterou lze uskutečnit nákupní pokyn.‘Běžné tržní podmínky’ — protiklad k ‘Trhu s vysokou volatilitou a absence chyb tržních dat.

‘Bid’ — cena, za kterou je prodávající nebo tvůrce trhu ochoten koupit obchodované nástroje, cena, za kterou lze uskutečnit prodejní pokyn.

‘Buy Limit’ — dosud nevyřízený nákupní příkaz. Jedná se o čekající příkaz k nákupu v případě, že cena spadne na zadanou úroveň; může být proveden pouze za nabídkovou cenu (ask) lze jej umístit pod aktuální nabídkovou cenu.

‘Buy Position’ — otevření pozice (nákupní), která představuje očekávání, že se tržní cena zvýší. Například nákup základní měny vůči kotační měny nebo nákup finanční rozdílové smlouvy za spodní bezpečnou sazbu.

‘Buy Stop’ — dosud nevyřízený nákupní příkaz k nákupu v případě, že cena stoupá na zadanou úroveň; může být proveden pouze za nabídkovou cenu (ask), umístěný nad současnou nabídkovou cenu.

C

‘CFD’ (Finanční rozdílová smlouva) - předmět elektronické transakce založený na fluktuaci ceny podkladového aktiva (např. akcie nebo smlouva futures).

‘Close’ — žádost nebo pokyn pro uzavření již otevřené pozice za aktuální tržní cenu.

‘Close Bye’ — žádost nebo pokyn pro uzavření dvou uzamčených pozic se stejným nástrojem.

‘Close Price’ — uzavřená pozice ceny.

D

‘Datafeed’ - proud kotací v obchodní platformě AM MetaTrader 4

‘Dealer’ - pracovník AM odpovědný za přijímání požadavků zákazníka, provádění zákaznických příkazů a provádění likvidace otevřených pozic zákazníka v případě Stop-Out.

Detaily smlouvy’ – smluvní parametry pro obchodování zákazníka určené AM a zveřejněné na internetové stránce AM.

Dostupný margin’ ("Free Margin") - volné finanční prostředky na obchodním účtu, za které lze otevřít další pozici.

E

‘Expert Advisor (EA, AOS ) - program napsaný v MQL4 (MetaQuotes Language 4) vykonávaný klientským terminálem za účelem automatizovaného obchodování na účtu zákazníka.

Explicitní chyba’ — případ, kdy se otevření pozice nebo uzavření ceny významně liší od aktuální tržní ceny v okamžiku provedení, dále situace, kdy je provedení příkazu nebo žádosti zákazníka v rozporu s příkazem nebo žádostí v obecném významu.
‘Finanční páka’ — velikost transakce/poměr marginu; například finanční pákou 1:100 se rozumí, že zákazník je povinen mít 1% z velikosti transakce na jeho účtu jako bezpečnostní zajištění (tj. margin).

Floating profit/loss’ — rozdílná hodnota mezi vlastním kapitálem a zůstatkem na účtu zákazníka.‘Gap’ - podstatný rozdíl mezi dvěma po sobě jdoucími kotacemi; mohou být zobrazeny v grafech jako prázdné pole mezi bary nebo svíčkami; když doba mezi dvěma kotacemi zahrnuje barový nebo svíčkový čas uzavření.

‘Graf’ - schematické znázornění historie kotací v řadě, ve formě čárového, sloupcového nebo svíčkového grafu.‘Historie účtu’ - registr dokončených transakcí, zůstatkových operací a zrušených příkazů na účtu zákazníka.

Hedged margin’ — maržové požadavky AM pro udržení uzamčené pozice‘Initial margin’ (Margin) — maržové požadavky AM pro otevření pozice.

Instant Execution’ — typ provedení žádosti, který znamená, že všechny kotace uvedené v klientském terminálu mohou být pro obchodování zákazníka přijaty AM bez předběžných žádostí o kotace.

K

‘Klientský terminál – program MetaTrader 4, verze 4.хх, navržený pro obchodování, nacvičování supervize nad účtem zákazníka, dále navržený pro získávání časově reálných a historických kotací, novinek a dalších informací o trhu, které AM může zpřístupnit zákazníkovi; program běžně používaný pro technickou analýzu, automatické obchodování (AOS, EA) a zpětné vazby od zákazníků přes interní mail systém.

‘Komise’ - platba za servis účtovaná z účtu zákazníka.

‘Kotace’ — elektronická zpráva o aktuálním ceně uvedené v klientském terminálu; skládá se z poptávkové ceny (Bid) a nabídkové cena (Ask).

‘Kotování’ — poskytuje zákazníkovi ty kotace, které AM může přijmout k nákupu či prodeji nástrojů na účtu zákazníka.

L

‘Locked Position’ — pozice, které obsahují stejné dlouhé a krátké pozice se stejným nástrojem; uzamčené pozice vyžadují 50% ze souhrnného marginu pro obě pozice.

‘Lot’ — jednotka velikosti transakce v MetaTrader 4; s odkazem na měnové páry se 1 lot rovná smlouvě na 100'000 jednotek základní měny, s odkazem na akcie CFD se 1 lot rovná jedné jednotce podkladové akcie.
 
M
 
‘Margin’ — souhrnná hodnota finančních prostředků účtu vyhrazená jako bezpečnostní zajištění pro zachování otevřené pozice zákazníka v souladu s maržovými požadavky AM.
 
‘Margin Level’ — procentuální poměr vlastního kapitálu/marže.

‘Margin Trading’ — zákaznická obchodní služba využívající techniku finanční páky, která poskytuje zákazníkovi možnost činit transakce přesahující vklad jeho účtu.

‘Market Opening’ — doba, kdy budou k dispozici nástroje pro obchodování zákazníka po víkendech, svátcích, pravidelných uzavíracích intervalech nebo odstávkách serveru.

‘Market Order’ — elektronický pokyn k otevření pozice na účtu zákazníka za aktuální tržní cenu.
 
‘Měnový pár’ - obchodovaný nástroj založený na změně hodnoty jedné měny vůči jiné měně.

‘MetaTrader 4 AM’ — softwarová platforma navržená pro on-line obchodování; skládá se z: MetaTrader 4 Client ("klientský terminál"), MetaTrader 4 Server ('server'), MetaTrader 4 Data Center ('centrum dat'), MetaTrader 4 MultiTerminal ("multiterminál"), MetaTrader 4 Mobile, MetaTrader 4 Smartphone; technologický základ obchodních zákaznických služeb AM.

‘Modifikovat - žádost o změnu dosud nevyřízené úrovně příkazů; žádost o umístění, zrušení nebo změna úrovní "Stop Loss" nebo "Take Profit" na otevřenou pozici nebo dosud nevyřízený příkaz.

‘Multiple Close Bye’ — žádost nebo pokyn k uzavření všech otevřených pozic na účtu zákazníka.

 
‘Obchodní účet’ (účet) – zákazníkův osobní systém evidence transakcí, příkazů a rozvahových. 

‘Open Position’ — smlouva o koupi či prodeji nástroje platného na účtu zákazníka; první část kompletní transakce a povinnost pro tvorbu stejné transakce u přepážky poté; za povinnost zákazníka je také považován závazek splnit maržové požadavky AM a po celou dobu udržovat bez předchozího upozornění nebo žádosti AM dostatečný zůstatek na účtu a nepřetržitě sledovat maržové požadavky a minimální poměr vlastního kapitálu/marže určený AM (například minimální poměr 30%).
 
‘Open Price’ — otevřená pozice ceny.

‘Order’ — elektronický příkaz k otevření nebo uzavření pozice na zákaznickém účtu s určitým nástrojem v případě, že jeho cena dosáhne určité úrovně.

‘Order Level’ — cena určená zákazníkem pro umístění žádosti jako příkaz pro otevření pozice na účtu zákazníka za tuto cenu za podmínky stanovené typem příkazu.

P

‘Pending Order’ — elektronický příkaz k otevření pozice na účtu klienta v případě, že cena určitého nástroje dosáhne určité úrovně, zákazníkovi je poskytována možnost využívat dosud nevyřízené příkazy z následujících typů: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop.

‘Platform Time Zone’ — časové pásmo serveru, s kterým je AM je synchronizován; časové pásmo, které se používá pro záznam jakékoli události do serveru přihlašovacího souboru. MetaTrader 4 AМ je v současné době synchronizován s časem EET (GMT +3; letního času - GMT +3).

‘Point’ — minimální změna ceny, například 0,0001 pro EURUSD, 0,25 pro # ZCXX.

‘Price’ — 1)obousměrná kotace, skládá se z Bid a Ask cen, 2) pozice otevírání nebo uzavírání ceny; 3) úroveň příkazu;

‘Price Gap’ — případ, kdy je současná Bid cena vyšší než předchozí Ask cena a naopak.
 
‘Přihlašovací údaje’ — unikátní identifikační číslo účtu zákazníka.

 
‘Sazba’ — 1) s odkazem na měnový pár – hodnota základní měny v kotované měně; 2) s odkazem na CFD – hodnota podkladového aktiva.

‘Sell Limit’ — dosud nevyřízený příkaz pro vytvoření pozice na prodej na účtu klienta v případě, že cena určitého nástroje stoupá na určitou úroveň; může být proveden pouze za Bid cenu umístěnou nad aktuální Bid cenou.

‘Sell Position’ — otevřená pozice, která představuje očekávání, že tržní cena může klesnout. Například prodej základní měny vůči kotované měně nebo prodej rozdílové smlouvy za podkladovou bezpečnou sazbu.

‘Sell Stop’ — dosud nevyřízený příkaz pro vytvoření pozice na prodej na účtu klienta v případě, že cena určitého nástroje spadne na určitou úroveň; Sell Stop může být proveden pouze za nabídkovou cenu (Bid) a umístěn pod aktuální (Bid) nabídkovou cenu.

‘Server’ — program MetaTrader Server, verze 4. xx, navržený pro přenos žádostí z klientských terminálů k dealerům, zasílání zpráv, kotace a provedení potvrzení na klientských terminálech a zaznamenávání všech zpráv týkajících se procesu obchodování zákazníka; je to softwarový nástroj pro zachování vzájemných závazků mezi AM a zákazníkem, které jsou dokumentovány v zákaznické dohodě AM, v detailech smlouvy a maržových požadavcích.

‘Server Log—file’ — textový soubor vytvořený serverem MetaTrader 4 a slouží k zaznamenání všech událostí týkajících se obchodování zákazníka a výkon platformy, včetně všech dialogů mezi klientskými terminály a dealery.

‘Session Gap’ — cenový rozdíl mezi první kotací aktuální tržního zasedání a poslední kotací předchozího tržního zasedání.

‘Slippage’ — parametr Expert Advisora navržený pro nastavení maximálního rozdílu mezi požadovanou cenou a cenou dealera přijatelnou pro Expert Advisora  pro otevření pozice na účtu klienta; rozdíl mezi cenou příkazu a cenou jejího skutečného provedení.
 
‘Soubor pro přihlášení klienta’- textový soubor, který se nachází ve složce MetaTrader4/Logs a používá se pro záznam všech žádostí klientského terminálu, každý den se vytváří samostatné soubory.

‘Spike’ (Chyba dat) - nesprávná kotace generovaná serverem jako výsledek chyby datafeed; obvykle vypadá, jako významný cenový rozdíl vracející uzavření na předchozí úroveň na další cenovou aktualizaci bez známek rychlého trhu kolem. AM má pravomoc, ale ne povinnost odstranit takovéto chyby ze své databáze kotací.

‘Split Close’ — částečné uzavření pozice, například uzavření 0,5 lotů z 2,0 lotů. 
 
‘Spor, reklamace, stížnost’ – případ, kdy se zákazník domnívá, že činnost nebo nečinnost AM je chybná nebo v rozporu s těmito podmínkami a/nebo se zákaznickou dohodou AM a naopak.

‘Spread’ — rozdíl mezi Bid a Ask cenou vyhodnocený v bodech.

‘Stop Loss’ — příkaz k uzavření určité otevřené pozice na určité úrovni v případě, že se cena pohybuje v nepříznivém směru; Stop Loss může být proveden pouze za nabídkovou cenu (Bid) a umístěn pod aktuální nabídkovou cenu s odkazem na nákup pozic; Stop Loss může být proveden pouze za Ask cenu a umístěn nad současnou Ask cenu s odkazem na pozice prodeje.

‘Stop Out’ — vynucený příkaz k uzavření pozice serverem, z důvodu nedostatku finančních prostředků na účtu na pokrytí marginu. Margin call = 100%, stop out = 30%, znamená to, že pokud Váš účet poklesne na úroveň marginu, dostanete varování a účet bude svítit červeně a pokud ztratíte dalších 70% z marginu,  server uzavře pozice a zůstane Vám cca 30% z blokované marže všech obchodů.

‘SWAP’ — množství úprav přes noc vyplacených nebo zaúčtovaných na účtu klienta ve 23.59 časové zóny v platformě v souladu s hodnotami určenými v detailech smlouvy; je to každodenní vypořádání se s maržovými obchodními službami.

‘Symbol’ — předmět elektronické transakce, například: měnový pár, akcie CFD, futures CFD, nástroj MetaTrader 4 online obchodní platforma. 

T

‘Take Profit’ — příkaz pro uzavření určité otevřené pozice na určité úrovni v případě, že se cena pohybuje v příznivém směru; Take Profit může být proveden pouze za Bid cenu, umístěn nad aktuální Bid cenou s odkazem na nákup pozice; Take Profit může být proveden pouze za Ask cenu a umístěn pod aktuální Ask cenu s odkazem na pozice prodeje.

‘Trh s nízkou volatilitou’ — období nízkých obchodních aktivit a množství kotací za nějakou dobu ve srovnání s normálními tržními podmínkami; například období mezi 23.00 a 2.00 hod. GMT+2 a před vánočními svátky.
 
‘Trh s vysokou volatilitou’ — tržní podmínky charakterizované výraznými cenovými změnami v krátkém čase často způsobující velké rozdíly mezi sousedními hodnotami kotací. Běžně se vyskytuje bezprostředně před a/nebo po důležitých událostech, jako jsou: 1. klíčové ekonomické zprávy kterékoli ze zemí G7, 2. tiskové konference ministrů financí G7 nebo předsedů centrální banky; 3. rozhodnutí centrální banky o úrokových sazbách; 4. tržní intervence; 5. politická nebo přírodní vyšší moc, válka, terorismus apod.

‘Ticket’ — unikátní identifikační číslo pozice, příkazu nebo zůstatkových operací na účtu zákazníka

‘Trailing Stop’ — vestavěná možnost klientského terminálu navržená pro automatickou úpravu příkazů na úrovni Stop Loss určenou množstvím bodů, pokud příznivý pohyb přesáhne toto množství; Trailing Stop může pracovat pouze s klientským terminálem připojeným k serveru.

‘Transakce’ — operace, která se skládá ze dvou stejných přepážkových obchodů (counter trades) v určitém nástroji.
 
V
 
‘Velikost lotu’ — množství jednotek základní měny nebo jednotek podkladových aktiv určených detaily smlouvy AM jako velikost transakce za jeden (1.0) standardní lot.
 
‘Velikost transakce’ — velikost lotu vynásobená množstvím lotů.
 
‘Vlastní kapitál’ — čisté jmění finančních prostředků na účtu zákazníka.
 
Z
 
Zákazník‘ - fyzická nebo právnická osoba, signatář zákaznické dohody s AM.
 
‘Základní kotace’ — soubor archivu serveru AM, který obsahuje historické kotace.
 
‘Zánik’ - pokyn ke zrušení dosud nevyřízeného příkazu v určitý čas a datum.

‘Změna dividend’ – změna, která se vztahuje na akciové a indexové CFDs, když akcie projde jeho exspiračním dividendovým datem (včetně exspiračního data a speciálních dividend) na podkladovém akciovém trhu.
 
‘Zůstatek’ - souhrnný finanční výsledek všech vložených finančních prostředků a výběrů z obchodního účtu včetně všech uzavřených pozic.
 
‘Žádost’ — 1) elektronický příkaz k otevření nebo uzavření pozice; 2) dotaz na obousměrnou kotaci. 
 
 
2.Jak vytvořit zisk na finančních trzích Forex, Futures, Indexy a CFD?

Prostudujte si, prosím, skutečné obchodní příklady v této sekci na našich webových stránkách.

3. Jaké jsou požadavky pro margin, spready a swapy v Admiral Markets AS?

Prostudujte si, prosím, tuto sekci. Podrobné specifikace pro všechny obchodní nástroje jsou uvedeny v této tabulce. Klikněte na jakýkoli nástroj pro zobrazení dalších informací. Můžete také požádat o detailní obchodní parametry v terminálu MetaTrader 4: vyberte prosím volbu "Symboly" z menu pravým tlačítkem v okně "Sledování trhu".

4. Jaký je margin pro hedged pozice?

Pokud jste držitelem dvou zajištěných pozic současně (např. jedna pozice na prodej 1,0 lotů a pozice na nákup 1,0 lotů v měnovém páru EUR/USD), margin požadavky budou rozděleny mezi dvě pozice. Jinými slovy, margin bude získán z obou stran hedged příkazu (50% z celkové pozice). Tyto podmínky zajišťování rizik jsou k dispozici pro Forexové páry, drahé kovy a energie, ale neplatí pro CFD na akcie a CFD na indexy. Klikněte na jakýkoli nástroj v této tabulce pro zobrazení podrobnějších informací o požadavcích na hedged margin.

5. Co znamená úroveň Stop Out (Margin Call) pro můj obchodní účet?

Úroveň Stop Out je 30% pro všechny demo, reálné, soutěžní obchodní účty u Admiral Markets AS.

6. Jaký je maximální počet aktivních příkazů a pozic?

Maximální počet aktivních příkazů a pozic (celkem, příkazy), je omezen na 200 na jeden zákaznický účet. V případě většího počtu příkazů je potřeba pro obchodování zákazníka zmíněný limit rozšířit jednotlivě nebo společně pro jeden nebo všechny účty zákazníka, rozšíření lze provést na žádost podanou na support@admiralmarkets.cz, kde prosíme o vysvětlení odpovídajícího opodstatnění pro takové rozšíření a poskytnutí žádoucí hodnoty limitu.

 

Užitečné odkazy